Obchodní podmínky

  • Objednávka kupujícího je návrhem Smlouvy o dílo.
  • Objednávka bude vystavena na hlavičkovém formuláři zaměstnavatele s razítkem a podpisem oprávněné osoby k vystavení objednávky.
  • Závazná objednávka musí obsahovat označení písemnosti „objednávka“, datum vystavení, evidenční číslo objednávky, obchodní firmu – název a sídlo, IČ, DIČ, fakturační adresu je-li odlišná od sídla, adresu pracoviště, kontaktní osobu a spojení (telefon, e-mail), druh služby.
  • Termín bude stanoven po dohodě a případná změna termínu je možná jen vzájemnou dohodou.
  • Cena je smluvní a je určena v písemné Smlouvě o dílo.
  • Úhrada služeb bude hrazena na základě faktury vystavené do 7 dnů po provedení služby dle objednávky s dobou splatnosti 21 dní od data doručení.
  • Odběratel pracovních zdravotních pomůcek se stává jejich vlastníkem až po jejich úplném zaplacení dodavateli.
  • Ostatní neuvedené náležitosti se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění.